Anbefalinger fra it-strategi 2.0:  

Det anbefales, at der fremadrettet løbende afsættes midler til opgradering af skolernes it-infrastruktur (netværk m.m.).               Konkret handling fra 2014 og frem: Der er opsat flere acces points på skolerne

 Det anbefales, at der fremadrettet fortsat afsættes centrale midler til indkøb/udskiftning af it-hardware og it-software (herunder digitale læremidler) på skolerne. BYOD (Bring Your Own Device) er den vej udviklingen går, men da ikke alle elever har lige muligheder for at medbringe deres eget udstyr, anbefales det stadig, at der afsættes midler til skolernes indkøb/udskiftning af it-hardware, så alle børn/unge har lige mulighed for at bruge it, når de er i skole.                                         Konkret handling fra 2014 og frem for digitale læremidler: Skolerne har i perioden 2011 - 2017 fået del i de nationale puljemidler vedr. øget anvendelse af it i folkeskolen, hvilket har muliggjort at alle skolerne har adgang til flere digitale læringsportaler. Fælleskommunalt har man indkøbt således, at alle skoler har adgang til bl.a. Skoletube, GO-atlas,CD Ord, App-Writer og størstedelen af Gyldendals fagportaler. Derudover har en del skoler selv investeret i lokale abonnementsordninger med andre forlag.                                                                               Konkret handling fra 2014 og frem for elevhardware: Byrådet bevilliget i 2015 en anlægsbevilling på 8 mio. over tre år (2017-2019) til indkøb af elevhardware. Denne bevilling blev i 2016 suppleret med en driftsudvidelse på området fra 2017 på 3,5 mio kr. PÅ baggrund af dette har man fra og med skoleåret 2017/18 påbegyndt en udrulningscyklus, som sikrer, at alle elever i Skive Kommunale Skolevæsen har en elevdevice til rådighed. 

Det anbefales at kigge nærmere på udskiftning af lærernes arbejds-pc i Skive Kommunes Skolevæsen.                                         Konkret handling fra 2014 og frem:En anlægsbevilling fra 2014 har muliggjort, at alle lærere har fået en pc samt iPad stillet til rådighed 

Det anbefales, at der fortsat arbejdes med forskellige former for kompetenceudvikling af lærerne i forbindelse med brug af it i undervisningen i Skive Kommunes Skolevæsen.                                                                                                                                 Konkret handling fra 2014 og frem: Der udbydes løbende lokale kompetenceudviklende forløb ift. brug af it i undervisningen.

Det anbefales, at der kigges nærmere på en samlet løsning/platform, som alle lærere og elever kan tilgå i forbindelse med adgang til digitale læremidler, aflevering af opgaver, kommunikation osv. – både hjemmefra og fra skolen – uanset hvilken device, de bruger. Løsningen/platformen skal være internetbaseret.                                                                                                   Konkret handling fra 2014 og frem: i efteråret 2015 indgik man en aftale med firmaet EasyIQ om en Office365 løsning til alle lærere og elever. I august 2016 valgte man at indgå aftale med EasyIQ, som udbyder af Læringsplatform, som alle kommuner skal have i drift pr. august 2017. Pr. 1/8 2019 skal både skoler og dagtilbud overgå til en samlet kommunikationsplatform AULA, som vil skulle erstatte SkoleIntra.

Publiceret 08-03-2018